INTELIGENCIA EMOCIONAL ❤️

Actualment hi ha un gran nombre de definicions sobre el concepte d’intel·ligència emocional. A continuació es mencionen les dues més acceptades dins del món de la psicologia.

Daniel Goleman (1995): La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar correctament les nostres relacions.

Mayer i Salovey (1997): La intel·ligència emocional és l’habilitat per percebre emocions, accedir i generar emocions que facilitin el pensament; obtenir coneixement emocional, comprendre emocions i regular les quals promoguin tant el creixement emocional com l’intel·lectual.

El concepte intel·ligència emocional sorgeix el 1990, amb l’article anomenat Emotional Intelligence de Salovey i Mayer. Tot i que, l’article anteriorment mencionat va passar totalment desapercebut en el moment de la seva publicació.

Finalment al 1995, Daniel Golemann va publicar en el seu llibre “Emotional Intelligence” el concepte, que va significar una difusió sense precedents.Han sigut moltes les eines de mesura desenvolupades per a la mesura de la intel·ligència emocional. No obstant, qualsevol instrument ha d’assumir una sèrie de criteris psicomètrics validats. Actualment, les dues principals mesures que s’utilitzen són: Els tests d’execució i les mesures d’autoinforme.La intel·ligència emocional està agafant un paper important en la nostra societat. S’ha relacionat amb diferents àmbits com en el del rendiment escolar, el QI i la felicitat. Especialment, s’ha estudiat fins a quin punt una elevada intel·ligència emocional afecta a aquests aspectes.

Origen del concepte

Els orígens de la intel·ligència emocional comencen quan Thorndike al 1920 utilitza el terme intel·ligència social per descriure l’habilitat de comprendre i motivar a les altres persones.

Va ser doncs, al 1940 quan Wechsler explicà la importància de conèixer i de saber manejar les emocions. Al 1983, Howard Gardner dintre de la teoria de les intel·ligències múltiples va expressar en el seu llibre: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, la idea d’incloure tant la intel·ligència interpersonal (capacitat per comprendre les intencions, motivacions i desitjos de les altres persones) com la intel·ligència intrapersonal (capacitat per comprendre’s a un mateix, i apreciar els sentiments, temors i motivacions pròpies).

No va ser fins al 1990, que va sorgir amb Salovey i Mayer, el concepte d’intel·ligència emocional amb un article anomenat Emotional Intelligence. Aquest article va passar totalment desapercebut en el moment de la seva publicació.

Finalment al 1995, 5 anys més tard Daniel Golemann va publicar: “Emotional Intelligence” que va significar una difusió sense precedents.